Każdy pożar jest bezpośrednim zagrożeniem dla naszego mienia, zdrowia, a nawet życia. Nie każdy jednak ma świadomość, że ochrona przeciwpożarowa budynków powinna być obowiązkiem każdego mieszkańca czy użytkownika budynku. W budynkach użyteczności publicznej, przedsiębiorstwach, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych systemy przeciwpożarowe są standardem, bo wymagają tego przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej budynków. Nakładają one na właścicieli lub zarządców obowiązek zapewnienia pełnej ochrony przeciwpożarowej budynków.

Inaczej to wygląda w mieszkaniach prywatnych czy domach jednorodzinnych. Przepisy nie dotyczą właścicieli tych budynków. Ponieważ ochrona przeciwpożarowa budynków prywatnych nie jest obowiązkiem, niezbyt często spotykamy w tych budynkach gaśnice, a jeszcze rzadziej instalacje przeciwpożarowe. A przecież alarm przeciwpożarowy w prywatnym mieszkaniu nie powinien być instalowany na skutek przymusu prawnego, lecz powinno to wynikać z rozsądku właściciela i dbałości o własną rodzinę.

Pełna ochrona przeciwpożarowa budynków

Ochrona przeciwpożarowa budynku musi być uwzględniona już w fazie projektowania budynku, potem jej elementy muszą być prawidłowo wykonane w trakcie budowy. Aby zapewnić pełną ochronę przeciwpożarową budynku, musimy jej elementy dostosować do oceny ryzyka pożarowego przeprowadzonego przez rzeczoznawcę ds. ppoż.

Podstawowe elementy systemu ochrony przeciwpożarowej budynku to:

  • SSP - system sygnalizacji pożaru, wykrywa on pożar we wczesnej fazie, powiadamia użytkowników budynku ewentualnie służby dozoru, wzywa straż pożarną;
  • DSO - dźwiękowy system ostrzegawczy, który umożliwia rozgłoszenie alarmu za pomocą sygnałów dźwiękowych i komunikatów głosowych.

Poza tym systemy przeciwpożarowe mogą składać sie z takich elementów, jak:

  • oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne;
  • system oddymiania;
  • system wentylacji;
  • system gaszenia;
  • system zamknięć ogniowych;
  • system detekcji gazów;
  • oznakowanie ppoż. pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych i miejsc, gdzie znajdują się urządzenia ppoż.;
  • inne elementy jak podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice), hydranty.

Systemy i instalacje przeciwpożarowe Makrosat Toruń

Ochrona przeciwpożarowa budynku, a konkretnie wszystkie jej elementy, żeby zapewnić 100% bezpieczeństwo mieszkańcom i użytkownikom, muszą być poddawane systematycznym kontrolom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak działa alarm przeciwpożarowy?

Skomplikowane systemy przeciwpożarowe i proste instalacje przeciwpożarowe działają na tej samej zasadzie. Wykrywają pożar we wstępnej fazie, ostrzegają osoby znajdujące się na terenie budynku, w którym wybuchł pożar, wzywają służby dozoru lub straż pożarną. Jeżeli są bardziej rozbudowane, uruchamiają inne systemy jak np. system gaszenia czy system wentylacji.

Podstawowym elementem każdej instalacji ppoż. są czujki, które wykrywają pożar reagując na dym lub na podwyższoną temperaturę powietrza. To od ich jakości zależy wczesne wykrycie pożaru i wzbudzenie systemu ostrzegania. Dlatego zawsze należy stosować czujki najwyższej jakości, renomowanych firm.

Należy pamiętać, że systemy przeciwpożarowe zapewniają bezpieczeństwo tylko pod warunkiem, że zostaną zaprojektowane i wykonane przez specjalistyczną firmę. Taką firma jest MAKROSAT  z Torunia zatrudniająca wykwalifikowanych specjalistów, którzy od wielu lat wykonują standardowe instalacje przeciwpożarowe jak i rozbudowane systemy przeciwpożarowe.